Služby

Ve spolupráci s týmem certifikovaných odborníků a profesionálů ve svém oboru jsme pro Vás sestavili nabídku pouze vysoce profesionálních služeb:

Odhad trní ceny Vaí nemovitosti

Uetete si své nervy, as i peníze.
Úsp
ěšnprodej (i pronájem) nemovitosti totizaíná odbornm stanovením její trní ceny. Názkuenodborník pro Vás, nae klienty, zhodnotí stav, lokalitu a kupní sílu Vaí nemovitosti. S ohledem na Vae priority a vsledky odhadu, Vám certifikovanmaklénásledndoporuí vhodné nastavení prodejní ceny.

Odhad trní ceny nemovitosti provádíme pro Vás, nae klienty, zcela bezplatn.

Profesionální marketing, inzerce a prodej Vaí nemovitosti

Postaráme se o to, aby Vae nemovitost zaujala a oslovila co nejirí skupinu potenciálních zájemc. Vyvoláme v nich touhu a vánzájem bydlet právve Vaem domnebo i byt.

Kadz Vás, jako náklient, může od nás standardnoekávat sluby:

 • vytvoení profesionální obrazové dokumentace nemovitosti od zkueného realitního fotografa, Ondeje Pavlaíka,
 • vytvoení prodejních popisod zkuené copywriterky, Bc. Lucie Bartoové,
 • inzerce nemovitosti na pedních realitních serverech,
 • placenou propagaci Vaší nemovitosti.
Výše uvedené sluby jsou standardem pro vechny nae klienty. Jejich hodnota je zahrnuta v provizi, která je splatná kupujícím.

Sluba kompletního zastoupení prodávajících

Profesionální, zkuena certifikovanmaklépro Vás zabezpeí kompletntyto sluby:

 • telefonní vyjednavání a domlouvání prohlídek se zájemci,
 • realizaci prodejních prohlídek s kupujícími,
 • vyjednávání o cenovch podmínkách ve Váprospch.

Sluba probíhá v pímé komunikaci mezi Vámi, jako prodávajícími, a kupujícími na zakladpísluné pedem jasndefinované smlouvy. Smlouva o zastoupení je nastavena dle Vaich poteb.

Výše uvedené sluby provádí pouze zkuencertifikovanmaklé. Jejich hodnota je zahrnuta v provizi, jejívýše je stanovena pedem a je splatná kupujícím.

Kompletní právní servis a úschova penz

Bezpenprbh a finalizace Vaeho obchodního pípadu je pro nás na prvním míst. Proto podpis aktuálnplatnch rezervaních i kupních smluv probíhá za úasti prověřeného advokáta, pana Mgr. Radima evíka, pímo v naí kanceláv Ostrav.

Pan Mgr. R. evík, se stará o Vae právní bezpeí v prbhu celého pípadu. Postará se tak o:

 • vytvoení aktuálních, správnch a právnplatnch smluv,
 • podepsání smluv vemi zúastnnmi stranami a ověření tchto podpis(probíhá na míst),
 • advokátní úschovu penz,
 • vyplacení píslunch finanních obnosklientm, - zaplacení danna finanním úad.
Právní servis je pro Vás, nae klienty, zcela bezplatn. Jeho hodnota je souástí pedem stanovené provize, která je splatná kupujícím.

Vypracování daového piznání

Puste starosti za hlavu. Uívejte si své nové bydlení s istou hlavou. Nádaovporadce, pan Duan Hruka, ktermá pehled o daovch zákonech, pro Vás pipraví aktuální a správnvyplnné daové piznání.

Vypracování znaleckého posudku

Záleí nám na tom, abyste v realitních záleitostech mli monost komunikovat pouze s ověřenmi a zkuenmi odborníky ve svém oboru.
Odborn
znaleckposudek ceny nemovitosti (pro poteby ddického ízení, finanního úadu, atp.) pro Vás primárnprovede soudní znalec, pan Ing. Petr Luká. Pokud bude mít plné kapacity, neváhejte se na nás obrátit pro jinověřenkontakt.

etíme Vae peněženky. Vy, nai klienti, máte tuto slubu se slevou. Kontaktujte nás pro více informací.

Energetický štítek (PENB)

Od 1. 7. 2015 jsou majitelé nemovitostí povinni pedkládat pi prodeji i pronájmu prkaz o energetické náronosti dané namovitosti.
Dal
í povinnost, e? Ale nezoufejte. Jsme tu od toho, abychom Vám v celém procesu prodeje i pronájmu uetili starosti. A v tomto pípaduetíme i Vae peněženky.

Pro klienty, kteí s námi realizují obchod, zabezpeujeme vypracování PENB s 50% slevou!

Sthovací sluby

I sthování může bt istá radost. Vybírejte ze 2 variant sthovacích slueb:

A. Nechejte tu nejtěžší práci na nás: My za Vás naloíme vechny vci do auta a pesthujeme je na místo urení.
B. Udělejte si to po svém:
 V levnjí variantVám pronajímáme pouze auto s idiem.

Naim klientm zabezpeujeme sthovací sluby s 50 % slevou